சர்வசித்தன்

ஓய்வுபெற்ற கட்டிடப் பொறியாளர்/பொறியியல் ஆலோசகர்.
அரசியல்/அறிவியல் கட்டுரையாளர்.

பதிவுகள்